Pågående projekt

  • Deltar i Skolverkets konferenser om nya Allmänna råden för utvecklingssamtal och den skriftliga individuella utvecklingsplanen jan-feb 2014

 

 

  • Deltar i framtagandet av en webbkurs gällande bedömning och betyg i samarbete med Karlstads universitet, Högskolan i Lillehammer och Skolverket. Tillgänglig från 15 september 2013 http://www.llw.se

 

  • Deltar i Skolverkets dialogmöten med utvecklingsledare sep-okt 2013

 

  • Deltar i Skolverkets dialogmöten med rektorer och skolchefer april-maj 2013

 

  • Projektledare/Vetenskaplig ledare för Pedagog Värmland i regi av barn- och ungdomsförvaltningen i Karlstads kommun. Publicering v.44 2013 på www.pedagogvarmland.se

 

  • Doktorand Karlstads universitet med fokus på bedömning för lärande och skolutveckling, start hösten 2012.

 

 

 

  • Skolverksstudie om utformning av omdömen i årskurs 5-6, samt lärares uppfattning av processen kring omdömen. Studien genomförs i regi av Karlstads universitet tillsammans med Christina Odenstad och Johan Samuelsson. Studien skall utmynna i en internrapport till Skolverket samt ett stödmaterial kring arbetet med omdömen, färdigt hösten 2012.