Skolledare och bedömning

Nu finns möjligheten att boka samtalsföreläsning alternativt handledning för rektorer som i sin verksamhet hanterar bedömning och betygssättning. Vi samtalar bland annat om hur det är möjligt att arbeta med bedömning och betygssättning på ett sätt som gynnar elevers lärande och samtidigt underlättar det systematiska kvalitetsarbetet. Utgångspunkt tas i skolans styrdokument samt forskning om bedömning och skolförbättring.

Föreläsningen/handledning genomförs tillsammans av Anna Karin Munkby och Anna Karlefjärd. Vi har båda stor erfarenhet av föreläsningar och handledning såväl för Skolverket som i privat regi kring dessa frågor.

Anna Karin Munkby, tidigare lärare, skolledare samt undervisningsråd på Skolverket bidrar med sin mångåriga erfarenhet kring rektors arbete med systematiskt kvalitetsarbete, organisation, styrning, ledning, dokumentation, bedömning, betygssättning, nyanländas lärande.

Anna Karlefjärd, tidigare lärare och utvecklingschef, idag bedömningsforskare samt engagerad i rektorsutbildningen bland annat vid Karlstads Universitet bidrar med sin kompetens kring skolans styrdokument i relation till aktuell forskning både om bedömning och om skolförbättring.